Pracownia kompetencji społecznych i higieny zdrowia

Plan pracowni zakłada usprawnianie, korygowanie i stymulowanie kompetencji społecznych, kształtowanie postaw prozdrowotnych, zajęcia integracyjne, treningi umiejętności, ćwiczenia praktyczne, uczestnictwo w zabawach, wycieczkach, spotkaniach ma to na celu  kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania oraz kultury życia codziennego. Program terapii obejmuje  również naukę higieny osobistej, zachowania w miejscach publicznych i załatwiania podstawowych spraw osobistych oraz kształtowanie postaw proekologicznych. W ramach terapii prowadzonej w pracowni realizowane są zajęcia logopedyczne ukierunkowane na rozwój komunikacji werbalnej, bogacenie zasobu leksykalnego oraz eliminacji wad wymowy. Uczestnicy są przygotowywani do występów i przedstawień.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.