RODO

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s. 1 ze zm.)  - dalej RODO informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „RAZEM” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo reprezentowany przez Kierownika z siedzibą oś Pułanki 10 27-400 Ostrowiec Św, z którym można skontaktować się bezpośrednio w siedzibie lub pisząc na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art.6ust.1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.1997 Nr 123, poz.776, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz 584); oraz pozostałych aktów wykonawczych związanych z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w celu realizacji regulaminowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej w WTZ oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

7. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (dla kontrahentów)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s. 1 ze zm.)  - dalej RODO informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „RAZEM” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo reprezentowany przez Kierownika z siedzibą oś Pułanki 10 27-400 Ostrowiec Św, z którym można skontaktować się bezpośrednio w siedzibie lub pisząc na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty, ewentualne zawarcie przez Państwa umowy na świadczenie oferowanej usługi, a także przechowywanie na poczet kontroli przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli skarbowych.) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli instytucji do tego uprawnionych.

3.Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą będą osoby lub podmioty współpracujące z WTZ.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

8. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (dla kandydatów na wolne stanowisko pracy)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s. 1 ze zm.)  - dalej RODO informuje, że:

 

1. Administratorem Państwa danych jest Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „RAZEM” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo reprezentowany przez Kierownika z siedzibą oś Pułanki 10 27-400 Ostrowiec Św., z którym można skontaktować się bezpośrednio w siedzibie lub pisząc na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy.  Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu. W przypadku jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu sześciu miesięcy, dane osobowe związane z rekrutacją zostaną niezwłocznie usunięte

4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla celów przedstawionych w pkt. 3 z wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.

7. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY(dla Wolontariusza)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s. 1 ze zm.)  - dalej RODO informuje, że:

 

Administratorami Państwa danych osobowych jest:

1. Stowarzyszeniu „RAZEM” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo reprezentowany przez prezesa stowarzyszenia (ADO) z którym można skontaktować się bezpośrednio w siedzibie lub pisząc na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zwanym dalej Stowarzyszeniem „RAZEM”

2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „RAZEM” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo reprezentowany przez Kierownika z siedzibą oś Pułanki 10 27-400 Ostrowiec Św, z którym można skontaktować się bezpośrednio w siedzibie lub pisząc na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(ADO) zwanym dalej WTZ.

 

2.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia z Państwa umowy wolontariatu, a także przechowywanie na poczet kontroli przewidzianych przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli instytucji do tego uprawnionych.

3.Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą będą osoby lub podmioty współpracujące ADO.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

8. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY(dla pracowników i współpracowników)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

Administratorami Państwa danych osobowych jest:

1. Stowarzyszenie „RAZEM” na Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo reprezentowany przez Prezesa Stowarzyszenia z siedzibą oś Pułanki 10 27-400 Ostrowiec Św., z którym można skontaktować się bezpośrednio w siedzibie lub pisząc na adres razem55@interia.p (ADO)l zwanym dalej Stowarzyszeniem „RAZEM”

2. Administratorem Państwa danych jest Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „RAZEM” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo reprezentowany przez Kierownika z siedzibą oś Pułanki 10 27-400 Ostrowiec Św., z którym można skontaktować się bezpośrednio w siedzibie lub pisząc na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (ADO) zwanym dalej WTZ

 

1. Kategorie przetwarzania danych:

 

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, data urodzenia, numer dowodu osobistego, indywidualne numery ewidencyjne w systemie kadrowym  numer telefonu, e-mail, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące wysokości wynagrodzenia, numer rachunku bankowego, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności, dane dotyczące zdrowia (zawarte w okresowych  badaniach i badaniach ambulatoryjnych), stanowisko wykształcenie, dane dotyczące odbytej służby wojskowej lub stosunku do służby wojskowej (jeśli Państwo podali), doświadczenie zawodowe, podane przez Państwa dane Państwa członków rodziny, w tym dzieci, inne dane osobowe podane przez Państwa przy zatrudnieniu.

2 .Cele i podstawa prawna oraz okresy  przetwarzania danych osobowych

WTZ oraz Stowarzyszenie „RAZEM”   przetwarzają Państwa dane osobowe w celu realizacji łączącego Państwa stosunku pracy oraz łączących Państwa z ADO innych umów w tym umów zlecenia, a także w celu wypłacania Państwu świadczeń dodatkowych wynikających z wewnętrznych regulacji.

3.Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych przez WTZ oraz Stowarzyszenie „RAZEM” są obowiązki prawne ciążące na ADO m.in. na podstawie Kodeksu Pracy, ustawy o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznej, ustawy o rachunkowości, ustawy Podatkowej, przepisów BHP, ustawy o narodowym funduszu zdrowotnym.

Państwa dane osobowe przetwarzane przez WTZ oraz Stowarzyszenie „RAZEM” w powyższych celach będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa, a w szczególności prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W przypadku innych umów niż umowa o pracę łączących Państwa z ADO – Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie tych umów. Państwa dane przetwarzane w tym celu będą przez ADO przechowywane przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz podatkowymi.

4.Przekazywanie danych osobowych poza ADO

WTZ oraz Stowarzyszenie „RAZEM” przekazuje Państwa dane osobowe do organów władzy publicznej np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Policji, szpitali, sądów czy komorników, ale też kontrahentów takich Ubezpieczyciele, przewoźnicy, banki oraz współpracowników, którzy kontaktują się z Państwem w ramach współpracy.

5. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa

6. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych  przysługują Państwu od dnia 25 maja następujące prawa:

- prawo żądania od WTZ dostępu do Państwa danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

- prawo przenoszenia Państwa danych osobowych,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzoru ochrony danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY(dla rodziców i opiekunów)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s. 1 ze zm.)  - dalej RODO informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „RAZEM” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo reprezentowany przez Kierownika z siedzibą oś Pułanki 10 27-400 Ostrowiec Św., z którym można skontaktować się bezpośrednio w siedzibie lub pisząc na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i danych kontaktowych będą przetwarzane na podstawie  art.6ust.1 lit. c) RODO - (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),  art.6 ust.1 lit. d) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,  w tym uczestników WTZ oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

6.Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji celu.

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.