Statut

 

STATUT STOWARZYSZENIA "RAZEM" NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Rozdział I 
Postanowienie ogólne 


§1 

Stowarzyszenie "RAZEM" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo zwane jest w dalszej części Statutu "Stowarzyszeniem". 

§2 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 


§3 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej - cały kraj. 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski. 

§4 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. 

§5 

Stowarzyszenie może należeć do polskich, zagranicznych i międzynarodowych organizacji. 
Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami, instytucjami i fundacjami dla realizacji celów statutowych. 

§6 

Stowarzyszenie używa pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy państwowe. 


Rozdział II 
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

§7 

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie mechanizmów pomocowych tj.: rehabilitacja, edukacja ogólna i zawodowa, szkolenie, socjoterapia, uzyskiwanie pracy lub świadczeń rentowo-emerytalnych i alimentacyjnych. 
2. Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju fizycznego i osobowego osób niepełnosprawnych umysłowo. 
3. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych przed organami władzy i organami państwowymi i innymi instytucjami. 
4. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób niepełnosprawnych adekwatnymi formami pomocy rzeczowej oraz wsparcie merytoryczne. 
5. Działanie na rzecz wdrożenia osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego i zawodowego. 
6. Propagowanie najnowszych osiągnięć wiedzy medycznej z zakresu leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
7. Promocja zatrudnienia i aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych. 
8. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 
9. Działanie na rzecz pomocy, rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św. ul. Rzeczki 18 oraz ich opiekunów prawnych. 
10. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
11. Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych. 
12. Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich osób z terenu więcej niż jednej gminy opuszczających pieczę zastępczą. 
13. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. 

§8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 
1. Organizowanie stałych spotkań rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. 
2. Organizowanie i upowszechnianie konferencji i wykładów z dziedziny leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
3. Organizowanie działań zmierzających do ułatwienia funkcjonowania społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. 
4. Organizowanie indywidualnych i grupowych wyjazdów osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na leczenie i zajęcia rehabilitacyjne. 
5. Organizowanie wypoczynku osób niepełnosprawnych oraz różnych form ich życia kulturalnego. 
6. Współdziałanie z organizacjami i organami państwa w sprawach potrzeb socjalno-bytowych osób niepełnosprawnych. 
7. Pomoc aktywna i doradcza w realizacji zamierzeń związanych z rehabilitacją i zatrudnieniem. 
8. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 
9. Gromadzenie funduszy na pomoc osobom niepełnosprawnym i realizację celów wymienionych w §7. 


Rozdział III 
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. 


§9 

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który zamieszkuje na terenie działalności Stowarzyszenia, uznaje cele Stowarzyszenia i korzysta z pełni praw obywatelskich, który złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia popartą przez dwóch członków wprowadzających i zostanie przyjęty przez Zarząd. 

§10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

§11 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 
1. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 
2. Uczestniczenia w zebraniach, konferencjach i imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych przez Stowarzyszenie. 
3. Korzystanie z pomocy Stowarzyszenia. 


§12 

Obowiązkiem członka zwyczajnego jest: 
1. Przestrzeganie statutu Stowarzyszenia. 
2. Czynne popieranie celów Stowarzyszenia i udział w realizacji jego zadań. 
3. Regularne opłacanie składek członkowskich. 
4. Przestrzeganie norm współżycia społecznego szczególnie wobec osób niepełnosprawnych. 

§13 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która wspiera działalność Stowarzyszenia finansowo lub rzeczowo. 


§14 

W poczet członków wspierających Stowarzyszenie przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą, na podstawie pisemnej deklaracji osoby zainteresowanej. 


§15 

1. Członek wspierający Stowarzyszenie ma prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem opisanych w pkt.1 §11 Statutu. 
2. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania norm współżycia społecznego wobec osób niepełnosprawnych. 

§16 

Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia uzyskać może osoba fizyczna uczestnicząca szczególnie w realizacji celów Stowarzyszenia lub szczególnie wspierająca jego działalność. 

§17 

Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Zarząd na wniosek, co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

§18 

1. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem wymienionego w §11 pkt.1 Statutu. 
2. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

§19 

1. Za naruszenie postanowień Statutu członkowie zwyczajni Stowarzyszenia podlegają odpowiedzialności organizacyjnej. 
2. Karami organizacyjnymi są: 
" upomnienie 
" nagana 
" wykluczenie ze Stowarzyszenia 
3. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna Zarząd na wniosek, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. 
4. Postępowanie wyjaśniające przeprowadza, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia wskazanych przez Zarząd. 
5. Kary organizacyjne orzeka Zarząd po wysłuchaniu zainteresowanego i członków przeprowadzających postępowanie wyjaśniające. 

§20 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia 
b) orzeczenia kary wykluczenia ze Stowarzyszenia 
c) uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 3 m-cy. 
2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje członkom prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od zawiadomienia o powziętej uchwale. 
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna. 


§21 

1. Członkostwo honorowe lub wspierające ustaje w razie wystąpienia zgłoszonego Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie lub uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa będącej wynikiem naruszenia przez członka podstawowych zasad porządku prawnego lub współżycia społecznego. 
2. Od uchwały Zarządu, o której mowa w pkt.1 służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od zawiadomienia o powziętej uchwale. 
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna. 


Rozdział IV 
Organizacja i władze Stowarzyszenia 

§22 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
" Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
" Zarząd Stowarzyszenia 
" Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia 
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. 
3. W przypadku ustąpienia, rezygnacji lub odwołania członka władz Stowarzyszenia pozostali członkowie danego organu dokonują kooptacji nowego członka. 
W ten sposób można uzupełnić nie więcej niż 1 składu organu. 

§23 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - zwane dalej Walnym Zebraniem. 
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 liczby członków Stowarzyszenia - nie rzadziej niż jeden raz na rok. 
3. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie Stowarzyszenia, z tym, że członkowie zwyczajni z głosem decydującym, pozostali z głosem doradczym. 

§24 

Do Walnego Zebrania należy: 
" wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dokonywanie uzupełnień i zmian w ich składzie, 
" udzielanie - na wniosek Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
" przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
" rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu, 
" podejmowanie uchwał w sprawach działalności Stowarzyszenia, 
" uchwalanie programu oraz wytyczanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 
" podejmowanie uchwały o przystąpieniu do związku stowarzyszeń, porozumień i federacji, 
" podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 
" ustalanie wysokości składek członkowskich. 

§25 

1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w terminie drugim bez względu na liczbę obecnych. 

§26 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia, na co najmniej 7 dni przed terminem. 

§27 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 - 7 osób. 

§28 

Do Zarządu Stowarzyszenia należy: 
1. Reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania. 
3. Sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu. 
4. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia. 

§29 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 
2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. 
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 
4. Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym , dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałowego oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym podpisują w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby spośród Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezes lub Wiceprezes. 
5. Inne pisma i dokumenty wymagają podpisu Prezesa lub Wiceprezesa. 

§30 

Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i określa podział czynności członków. 

§31 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego. 


§32 

Członkowie komisji rewizyjnej: 
- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

§33 

Do Komisji Rewizyjnej należy: 
1. Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu statutowej działalności Zarządu Stowarzyszenia. 
2. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie usunięcia stwierdzonych uchybień. 
3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności po upływie kadencji i występowanie z wnioskami w kwestii absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia. 

§34 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym. 
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu. 


Rozdział IV 
Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

§35 


Dochody Stowarzyszenia stanowią: 
1. Składki członkowskie. 
2. Dochody z majątku trwałego i nietrwałego. 
3. Dotacje, darowizny, zapisy. 
4. Wpływy z organizowanych imprez. 
5. Wpływy z tytułu nawiązek i świadczeń na cele społeczne. 

§36 

Właścicielem całego majątku jest Stowarzyszenie jako osoba prawna. 
Zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia podpisują dwie osoby spośród Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezes lub Wiceprezes. 
§37 

Zabrania się: 

- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 
- przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 
- zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 


Rozdział V 
Zmiany Statutu i likwidacja Stowarzyszenia 

§38 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

§39 

W wypadku likwidacji Stowarzyszenia o przeznaczeniu jego majątku decyduje Walne Zebranie. Majątek może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych - powołuje się Komisję Likwidacyjną. 


 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.